Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op deze website en e-mails verzonden door medewerkers van Euriga B.V.
Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Euriga B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hoewel Euriga B.V. haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Euriga B.V. niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, die voortkomen uit het gebruik van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Euriga B.V. spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid
Euriga B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Euriga B.V. en/of door/via derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Euriga B.V. De website bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Euriga B.V., welke websites geen eigendom zijn van Euriga B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Euriga B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Euriga B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. Euriga B.V. ziet af van welke aansprakelijk hoe ook genaamd.

Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Euriga B.V. of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Euriga B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euriga B.V. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Euriga B.V. is niet aansprakelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kunt u opvragen bij levering.

Disclaimer e-mail
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. In deze e-mail genoemde cijfers en bedragen kunnen indicatief zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender van de e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. Het gebruik, kopiëren of wijzigen van de inhoud van dit bericht zonder toestemming van de afzender is verboden Euriga B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van inhoud van een verzonden e-mailbericht noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kunt u opvragen bij levering.

Informatie aanvragen

Wij nemen snel contact met u op.

© 2017 GumFree - The Chewing Gum Remover. GumFree staat voor kauwgom verwijderen. | Algemene voorwaarden | Disclaimer

Website: Finegraphic